Mój Prąd 4.0 - więcej pieniędzy na instalacje fotowoltaiczne i magazynowanie energii

Kategorie: Projektant, Instalator, Inwestorzy, Profesjonaliści, Agro, Biznes, Doradcy, Hurtownie i Sklepy, Dom
Tagi:
mój prąd

Program Mój Prąd 4.0 pozwala prosumentom na pozyskanie dofinansowania nie tylko na instalacje fotowoltaiczne, ale również będące ich dodatkowym elementem magazyny energii, służące do gromadzenia nadwyżek energii elektrycznej. Tym samym kolejna edycja rządowego programu premiuje autokonsumpcję energii wytwarzanej przez fotowoltaikę.

Dowiedz się, komu przysługuje rządowa dotacja, jakie wydatki obejmuje, jakie są kwoty dofinansowania oraz jak o nie wnioskować.

Mój Prąd 4.0 - kolejna edycja rządowego programu dofinansowań do fotowoltaiki

Mój Prąd 4.0 to kolejna, czwarta już odsłona rządowego programu dofinansowań do fotowoltaiki, który wystartował w 2018 roku i w ogromnym stopniu przyczynił się do wzrostu popularności Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Wnioski przyjmowane są od 15 kwietnia.

Obecnie poza mikroinstalacjami fotowoltaicznymi dofinansowywane są również: magazyny energii i ciepła oraz systemy zarządzania energią. Budżet programu Mój Prąd 4.0 wynosi blisko 1 miliard złotych.

 

Celem rządowego programu dofinansowań do fotowoltaiki jest zwiększenie zainteresowania Polaków alternatywnymi źródłami produkcji energii elektrycznej. Czwarta edycja programu koncentruje się na promowaniu autokonsumpcji i uzyskiwaniu niezależności energetycznej przez prosumentów.

Kto może wnioskować o dotację z programu Mój Prąd 4.0?

Podobnie jak w poprzednich edycjach programu Mój Prąd, skierowany jest on do osób fizycznych (prosumentów), które planują wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby i które podpisały umowę kompleksową z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

 

Bez zmian pozostaje również to, że dofinansowanie przysługuje wyłącznie na budowę nowej instalacji. Jej moc nie może być przy tym mniejsza niż 2 kW i nie może przekraczać też 10 kW. Dofinansowanie nie obejmuje rozbudowy i przebudowy istniejących instalacji.

 

Uzyskanie środków z programu Mój Prąd 4.0 jest równoznaczne z przejściem na nowy system rozliczeń - tzw. net-billing. Dofinansowanie w ramach tej edycji nie przysługuje prosumentom, którzy rozliczają się na dotychczasowych zasadach systemu opustów (net-metering).

 

Jednocześnie wniosek mogą złożyć również ci zainteresowani, którzy korzystali już z dofinansowania do mikroinstalacji w poprzednich edycjach rządowego programu.

 

Mój Prąd 4.0 a nowy system net-billingu

Z programu mogą skorzystać wyłącznie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu.

Właściciele przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, które zostały uruchomione po 31 marca 2022 r., objęci zostali obowiązkowym systemem net-billingu. Jest to nowa, zastępująca wcześniejszy system opustów (net-metering) forma rozliczania fotowoltaiki.

 

System opustów zakłada, że prosument może pobrać 80% lub 70% (w zależności od wielkości systemu) energii, którą wcześniej odprowadził do sieci, jako nadwyżkę produkcji własnej.

 

Nowy net-billing polega z kolei na sprzedaży i kupnie energii elektrycznej według średniej miesięcznej stawki z Rynku Dnia Następnego. Ta określana jest przez Towarową Giełdę Energii. Przy zakupie prądu obowiązuje taryfa zależna od konkretnego operatora. Zmiany w sposobie rozliczania fotowoltaiki obowiązują od 1 kwietnia 2022 roku.

 

Dofinansowanie do fotowoltaiki - na jakie wydatki można wykorzystać?

Inwestycja w fotowoltaikę wciąż pozostaje kosztownym przedsięwzięciem dla większości prosumentów. Sposobem na obniżenie wydatków jest dofinansowanie z rządowego programu Mój Prąd 4.0.

 

Dzięki środkom z rządowej dotacji sfinansować można:

 

 • zakup, dowóz i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup, dowóz i montaż urządzeń do magazynowania energii lub ciepła,
 • zakup, dowóz i instalację systemów do zarządzania wytworzoną energią.

 

Wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki może dotyczyć zarówno samych paneli fotowoltaicznych, jak i inwestycji łączonych, na przykład paneli fotowoltaicznych z magazynem energii.

 

Magazyny energii z dofinansowaniem - sposób na zwiększenie autokonsumpcji

Zasadniczym celem czwartej odsłony programu Mój Prąd jest zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne. Z tego powodu dofinansowaniem, poza panelami fotowoltaicznymi i niezbędnymi urządzeniami systemu, objęte zostały dodatkowo magazyny energii.

 

W nowym systemie rozliczenia fotowoltaiki, który został wprowadzony 1 kwietnia br., opłacalne przestało być produkowanie energii w ilości większej od tej, która może być zużyta przez dane gospodarstwo. Dzięki magazynom energii możliwe jest znaczne zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Urządzenia te służą do przechowywania nadwyżek energii, dzięki czemu nie będzie ona zwracana do sieci energetycznej.

 

W obowiązującym aktualnie systemie net-billingu stawki za energię odprowadzoną do sieci, w porównaniu do stawek obowiązujących przy odsprzedaży od operatora, są niestety niekorzystne dla prosumenta. Zakup magazynu energii do fotowoltaiki jest więc rozwiązaniem bardzo opłacalnym kosztowo w długiej perspektywie czasowej.

 

W ofercie Corab prezentujemy magazyny pozwalające na uzyskanie całkowitej niezależności od dostawców energii. Proponujemy wysokiej klasy modułowe magazyny energii, które mogą być swobodnie rozbudowywane w zależności od potrzeb inwestora.

 

 

Wyższa kwota dofinansowania od 15 grudnia 2022 r.

Od 15 grudnia 2022 r. w ramach programu Mój Prąd 4.0 zwiększona o została maksymalna kwota dofinansowania, którą może uzyskać prosument.

 

Kwoty dofinansowania prezentują się obecnie następująco:

 

 • finansowanie samej mikroinstalacji PV - do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 tysięcy złotych (wcześniej 4 tysiące złotych),
 • finansowanie domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z dodatkowymi urządzeniami - do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7 tysięcy złotych (wcześniej 5000 zł),
 • finansowanie magazynu energii elektrycznej - do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 16 tysięcy złotych (wcześniej 7500 zł).

Wyższe dofinansowanie a wcześniejsze złożenie wniosku

Prosumenci, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 4.0 we wcześniejszej obowiązującej wysokości, nie są zobowiązani do ponownego złożenia wniosku. W ich przypadku koszty kwalifikowane zostaną wyliczone powtórnie - według nowego poziomu dofinansowania.

W sytuacji, kiedy prosumentowi przysługiwać będzie wyższe dofinansowanie, zostanie mu wypłacona różnica pomiędzy wcześniej wypłaconą kwotą a wyliczoną w oparciu a nowe zasady.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki?

Żeby otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki, należy złożyć wniosek na formularzu na stronie rządowej dostępnej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Znaleźć na niej można specjalny Generator Wniosków o Dofinansowanie Mój Prąd (GWD). Nie jest możliwe złożenie wniosku w papierowej wersji.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci, wydawane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci energetycznej,
 • zaświadczenie potwierdzające sposób rozliczania się wnioskodawcy na zasadach net-billingu,
 • fakturę za urządzenia fotowoltaiczne (z dostawą i montażem), objęte dofinansowaniem - wraz z potwierdzeniem płatności,
 • protokół odbioru prac,
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej montażu lub uruchomienia magazynu energii elektrycznej,
 • pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składany jest w imieniu innej osoby fizycznej.

Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie fotowoltaiki i magazynów energii

Zwiększenie kwoty dofinansowania nie jest jedyną zmianą, którą objęci zostali prosumenci w ramach kolejnej odsłony programu Mój Prąd.

Wydłużony został również czas na złożenie wniosku - obecnie o środki na zakup, montaż, transport, uruchomienie i odbiór fotowoltaiki z magazynem energii składać można do 31 marca 2023 roku.

 

Nabór prowadzony będzie do momentu wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na dofinansowanie na fotowoltaikę 2022.

Mój Prąd 4.0 a inne formy dofinansowania do fotowoltaiki

Prosument może równolegle wnioskować o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej z innych źródeł, w tym z programu Czyste Powietrze. Może też skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać