Fotowoltaika - co można odliczyć od podatku?

Kategorie: Projektant, Instalator, Inwestorzy, Profesjonaliści, Agro, Biznes, Farmy, Doradcy, Dom

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą liczne korzyści. OZE, w tym omawiana w poniższym artykule fotowoltaika, to nie tylko sposób na ochronę środowiska dzięki ograniczeniu zanieczyszczeń do atmosfery oraz obniżenie comiesięcznych rachunków za energię elektryczną, ale również możliwość odliczenia wydatków na fotowoltaikę od podatku. Kto i na jakich zasadach może dokonać takiego odliczenia?

Co dokładnie i do jakiej kwoty można odliczyć od podatku? Jak odliczyć fotowoltaikę w zeznaniu podatkowym? Wyjaśniamy!

Odliczenie fotowoltaiki od podatku - komu przysługuje?

Z ulgi podatkowej w zakresie fotowoltaiki skorzystać mogą następujący podatnicy:

 

  • osoby rozliczające się według skali podatkowej (17% i 32%),
  • osoby stosujące jednolitą stawkę podatkową (19%),
  • osoby korzystające z ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych.

 

Każdy właściciel (oraz współwłaściciel) jednorodzinnego domu mieszkalnego ma prawo odliczyć koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. Ulgą objęte są wydatki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. 

 

 

Do odliczenia uprawnia ich tzw. ulga termomodernizacyjna, która obejmuje różne przedsięwzięcia, w tym inwestycje w instalacje fotowoltaiczne (PV).

 

Odliczenie fotowoltaiki od podatku realizowane jest w oparciu o ustalone przepisy. Szczegóły odliczenia przedstawiamy w dalszej części artykułu.

Ulga termomodernizacyjna - co to takiego?

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Polega ona na możliwości odliczenia od dochodu wszelkich wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, prowadzonych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania, a co tym idzie, obniżają wysokość podatku dochodowego (PIT), który opłacany jest do urzędu skarbowego.

 

Ulga podatkowa dotyczy przedsięwzięć, dzięki którym następuje poprawa efektywności energetycznej budynku. Należą do nich wymiana źródła ciepła (np. montaż pompy ciepła), ocieplenie domu (np. termomodernizacja elewacji), a od 2019 r.  również koszt zakupu i montażu elementów domowej instalacji fotowoltaicznej. Odpisem objęte są wyłącznie inwestycje rozpoczęte po dacie wprowadzenia ulgi podatkowej.

 

Ulga na fotowoltaikę cieszy się sporym zainteresowaniem podatników. Nie bez powodu – ogromny boom na instalacje PV, który możemy obserwować w ciągu kilku ostatnich lat sprawia, że coraz więcej inwestorów decyduje się skorzystać z przywileju podatkowego, którym jest ulga termomodernizacyjna.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku dochodowego od osób fizycznych - ogólne zasady

Osoby opodatkowane podatkiem PIT mają prawo do skorzystania z odliczenia na fotowoltaikę w ramach tzw. ulgi na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

 

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów związanych z zakupem oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Przysługuje za rok, w którym poniesiono wydatek. Choć inwestycja nie musi być zakończona w danym okresie rozliczeniowym, należy ją zakończyć przed upływem trzech lat od poniesienia pierwszego wydatku.

 

Ulga podatkowa dotyczy podatników (rozliczających się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub ryczałtu), którzy to ponieśli wydatki związane z termomodernizacją tej nieruchomości – nie jest przy tym decydujące, czy koszty inwestycji podatnik opłacił ze środków własnych, czy też skorzystał z kredytu na fotowoltaikę.

 

 

Odliczenie fotowoltaiki od podatku - warunek ukończenia inwestycji

Wymogiem koniecznym do skorzystania z przywileju podatkowego jest ukończenie inwestycji. Z preferencji podatkowej skorzystać mogą wyłącznie inwestorzy, którzy ukończyli przedsięwzięcie w ciągu 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym wystąpił pierwszy wydatek. Ulga podatkowa nie obejmuje budynków będących w trakcie budowy.

 

Ulga podatkowa dla właścicieli i współwłaścicieli budynków

Dla przypomnienia – ważne jest również bycie właścicielem (osoba mająca tytuł prawny do danej nieruchomości) lub współwłaścicielem budynku (osoba wskazana w dokumencie notarialnym lub spadkobierca mający orzeczenie o nabyciu spadku). Podatnicy, którzy tylko mieszkają w danym budynku z zainstalowaną fotowoltaiką, nie mają prawa do skorzystania z ulgi.

Ulga na fotowoltaikę - wydatki objęte odliczeniem

Ulga na fotowoltaikę obejmuje swoim zakresem wszelkie wydatki poniesione w roku podatkowym na:

 

  • materiały budowlane,
  • urządzenia instalacji
  • usługi montażu, związane z realizowanymi pracami termomodernizacyjnymi.

 

Szczegółowy wykaz wydatków, które uwzględnia ulga termomodernizacyjna, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489). W przypadku fotowoltaiki od podatku odliczyć można zarówno zakup paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem, jak również koszt usług montażowych.

 

Odliczenia od podatku uprawniony podatnik może dokonać w ciągu trzech kolejnych lat od dnia powstania pierwszego wydatku. Przepisy nie wykluczają korzystania z ulgi na fotowoltaikę, jeśli została ona zamontowana nie na dachu, ale na gruncie. Warunkiem jest, aby służyła ona do zasilania budynku mieszkalnego.

Wydatki na fotowoltaikę - wysokość odliczenia

W kwestii odliczenia fotowoltaiki od podatku obowiązuje również określona odgórnie maksymalna kwota odliczenia. Wynosi ona obecnie 53 000 zł. Limit dotyczy ogółu wydatków poniesionych przez inwestora podczas wszystkich prac termomodernizacyjnych budynków, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik. To oznacza, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem kilku budynków, na których zainstalowano fotowoltaikę, będzie mógł odliczyć od podatku jedynie 53 tys. zł za wszystkie inwestycje.

 

Odliczona kwota zależna jest od rocznych dochodów/przychodów podatnika. Jeżeli wysokość odliczenia fotowoltaiki od podatku jest wyższa od uzyskanego w danym roku dochodu lub przychodu, pozostała kwota może zostać rozliczona w kolejnym roku. Nie później jednak niż przez kolejnych sześciu lat.

 

Małżonków, o ile posiadają oni nieruchomości objęte współwłasnością łączną, obejmuje podwójny limit, dotyczący każdego z małżonków z osobna.

 

Odliczenie fotowoltaiki – udokumentowanie wydatków

Podstawą do skorzystania z odliczenia podatkowego na fotowoltaikę jest zakup materiałów, urządzeń i usług od podatników VAT. Wydatki na fotowoltaikę należy udokumentować fakturą VAT wystawioną na podatnika, który planuje dokonać opisanego odliczenia. Aby móc dokonać rozliczenia za poprzedni rok, faktura sprzedażowa musi być wystawiona z datą maksymalnie 31 grudnia roku, za którą podatnik dokonuje takiego rozliczenia.

 

Odliczenie fotowoltaiki od podatku a Mój Prąd – czy można łączyć obie formy wsparcia?

Wielu podatników zastanawia się, czy ulga termomodernizacyjna może być stosowana równolegle z programem Mój Prąd. Obowiązujące obecnie przepisy nie wykluczają jednoczesnego korzystania z odliczenia i dotacji. Jednak do zasady, wydatki, które pokryła ciesząca się popularnością dotacja, nie mogą być już wliczone do kwoty podlegającej odpisowi od podatku.

Ulga termomodernizacyjna a inne ulgi podatkowe

Ulga termomodernizacyjna nie może być łączona z inną ulgą podatkową wyłącznie w sytuacji, kiedy obie ulgi odnoszą się do tego samego przedsięwzięcia. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby oprócz ulgi termomodernizacyjnej, podatnik skorzystał również z ulgi prorodzinnej, na internet lub innej, która nie pozostaje w związku z termomodernizacją budynku.

Na jakim formularzu należy dokonać odliczenia ulgi termomodernizacyjnej?

Do uzyskania zwrotu z podatku za fotowoltaikę niezbędne jest złożenie deklaracji podatkowej. W zależności od sposobu rozliczenia, podatnik może więc odliczyć wydatki od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) bądź też od przychodu (ryczałt). W przypadku czynnych podatników VAT odliczone kwoty dotyczą wartości netto. Z kolei pozostali podatnicy wykazują kwoty wyrażone jako brutto.

 

Ulgę podatkową na instalacje fotowoltaiczne wykazuje się w załączniku PIT-O. Załącznik ten należy dołączyć do deklaracji: PIT-36, PIT-37, PIT36-L lub PIT-28j. W deklaracji należy wpisać kwotę poniesionych wydatków.

 

Odliczenia podatkowego można dokonać w formularzu podatkowym za rok, w którym to poniesione koszty związane z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych. Przykładowo oznacza to, że jeśli podatnik zainwestował w fotowoltaikę w styczniu 2022 roku, z odliczenia skorzysta dopiero w rozliczeniu za 2022 rok, czyli w 2023 roku.

 

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać