Fotowoltaika w 2021 - odliczenie od podatku i dotacje na instalacje PV

Kategorie: Projektant, Inwestorzy, Biznes, Doradcy, Dom

Czy fotowoltaika w 2021 roku się opłaca? Z jakich form wsparcia i preferencji podatkowych mogą skorzystać przyszli właściciele instalacji PV? Programy dofinansowań i ulgi podatkowe przyciągają chętnych. Które formy finansowania są najkorzystniejsze?

Z każdym rokiem montaż instalacji fotowoltaicznych w Polsce zyskuje na popularności. Programy dofinansowań i ulgi podatkowe przyciągają chętnych do zainwestowania we własną mikroelektrownię. Czy fotowoltaika w 2021 się opłaca? Z jakich form wsparcia i preferencji podatkowych mogą skorzystać przyszli właściciele instalacji PV? O tym w artykule!

Dotacje na fotowoltaikę w 2021 roku - Mój Prąd 3.0

1 lipca 2021 r. wystartowała kolejna, trzecia już odsłona programu Mój Prąd. Jego celem jest wspieranie polskich instalacji fotowoltaicznych. Budżet programu wynosi 534 mln zł , a bezzwrotną dotację w wysokości 3000 zł może otrzymać do 178 tys. rodzin.

Kto może wnioskować o dotację w ramach Mojego Prądu 3.0?

Dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej skierowane jest do prosumentów, którzy na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego zamontują instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW. Z ulgi nie skorzystają osoby rozbudowujące instalację PV.

 

Dofinansowaniu z Mojego Prądu 3.0 podlegają wyłącznie instalacje niezakończone 1 lutego 2020 r.

Ile wynosi dotacja z programu Mój Prąd 3.0?

3000 zł - to maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą instalację fotowoltaiczną. Ważne jednak, że wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Dla porównania, w dwóch wcześniejszych edycjach programu, maksymalne dofinansowanie wynosiło 5000 zł.

Jak złożyć wniosek o dotację na fotowoltaikę?

Nowością w trzeciej odsłonie programu jest zmiana sposobu składania wniosków. Podobnie jak wcześniej, akceptowane są wyłącznie wnioski elektroniczne - te złożone do NFOŚiGW w formie papierowej będą automatycznie odrzucane. Zmianie uległ jednak sposób dostarczania wniosku - tym razem należy dokonać tego za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie  (GWD). Nabór wniosków potrwa do 22 grudnia .2021 r. bądź do wyczerpania środków unijnych. Prawdopodobne jest zwiększenie ogłoszonej sumy w razie zwiększonego zainteresowania prosumentów. 

Informacja o otrzymanej dotacji - nowy obowiązek

Osoby, które otrzymają wsparcie z programu Mój Prąd 3.0 będą zobowiązane poinformować o otrzymanej dotacji. W tym celu należy umieścić na miejscu inwestycji specjalną tabliczkę informacyjną. Na jej umieszczenie inwestor ma dwa miesiące od daty otrzymania powiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Ulga termomodernizacyjna - co to takiego?

Od 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), obowiązuje nowe zwolnienie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

Jest to tak zwana ulga termomodernizacyjna. Zgodnie z zasadami, odliczenia w jej ramach dokonuje się od podstawy obliczenia podatku. 

Ulga podatkowa fotowoltaika - do kogo skierowana jest ulga termomodernizacyjna?

Ustawa wskazuje również podmioty uprawnione do skorzystania z ulgi podatkowej. Są nimi osoby, które: 

 

  • opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego, bądź

  • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

 

Ulgą termomodernizacyjną objęte są wyłącznie te wydatki, które zostały poniesione przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą tym samym odliczyć ulgi. Dodatkowo wymagane jest, by przedsięwzięcie termomodernizacyjne w danym budynku zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek z tym związany.  Co ważne, ulga przysługuje także wtedy, gdy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na innym budynku, takim jak garaż czy budynek gospodarczy, ale służy do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku mieszkalnego.

Odliczenia od podatku dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesione zostały wydatki. Należy w tym celu wypełnić załącznik podatkowy PIT-0 do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28.

Fotowoltaika odliczenie od podatku 2021

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł na podatnika. W sytuacji, gdy para współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania dokona termomodernizacji w tym samym budynku, oboje odliczą całość poniesionych wydatków. By skorzystać z ulgi należy udokumentować wszelkie wydatki fakturami VAT, wystawionymi przez podatników niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku. Jeśli kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu podatnika, ma on możliwość odliczenia nadwyżki w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

Jakie wydatki uprawniają podatnika do ulgi termomodernizacyjnej?

Odliczeniu od podatku podlegają konkretne wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Katalog wydatków kwalifikowanych obejmuje:

 

  • ulepszenie, którego skutkiem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,

  • ulepszenie, które pozwoliło na ograniczenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeśli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,

  • całkowita bądź częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 

W związku z powyższym do ulgi uprawnieni są właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Ulgą objęte są ogniwa fotowoltaiczne z osprzętem.

Ulga termomodernizacyjna a dopłata z programu Mój Prąd 3.0

Do ulgi termomodernizacyjnej uprawnieni są podatnicy, którzy skorzystali z dofinansowania z programu Mój Prąd. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w tej sytuacji nie ma możliwości odliczenia wydatków zwróconych w ramach dofinansowania. 

Fotowoltaika w 2021 r. - czy się opłaca?

Wzrost zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi w 2021 r. związany jest z rosnącymi nieustannie cenami prądu. Na początku tego roku wprowadzona została kolejna podwyżka w postaci tzw. opłaty mocowej, która znajduje odzwierciedlenie w rachunkach za prąd wyższych o ok. 10 zł. Zdaniem ekspertów kolejne wzrosty są nieuniknione. To sprawia, że przybywa osób zainteresowanych inwestowaniem w fotowoltaikę i montażem paneli PV na dachu lub na gruncie. 

 

Fotowoltaika to nie tylko sposób na obniżenie wysokości opłat, ale też szansa na uniezależnienie się od dostawców prądu i podwyżek jego cen. Zwiększenie dostępności fotowoltaiki oraz regionalne i krajowe programy wsparcia dla inwestorów, takie jak program Mój Prąd, dotacje unijne na fotowotaikę w 2021r. czy ulga termomodernizacyjna, przemawiają za inwestycją w odnawialne źródła energii. Nie bez znaczenia są też aspekty ekologiczne przedsięwzięcia.

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

 

Może ci
się również
spodobać