Ulga termomodernizacyjna w 2021 r.

Kategorie: Inwestorzy, Doradcy, Dom

Ulga termomodernizacyjna, którą po raz pierwszy podatnicy rozliczyli w zeznaniu podatkowym w 2020 r., wciąż obowiązuje. Skorzystać z niej mogą między innymi posiadacze instalacji fotowoltaicznych. Na jakich zasadach? Jaki jest limit ulgi termomodernizacyjnej w 2021? Jak odliczyć ulgę w PIT? Szczegółowe informacje w artykule!

Ulga termomodernizacyjna - podstawa prawna

Ulgę termomodernizacyjną, nazywaną też ulgą na termomodernizację, reguluje ustawa nowelizująca ustawę o PIT i ustawę o ryczałcie, która została uchwalona przez Sejm 9 listopada 2018. W życie ulga weszła z dniem 1 stycznia 2019 r. Po raz pierwszy podatnicy rozliczyli ją w swoich PIT-ach w roku 2020. 

 

Celem wprowadzenia ulgi jest zachęta do podejmowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Dzięki uldze, podatnicy zyskali możliwość odliczenia

od podstawy opodatkowania części wydatków, na przykład na ulepszenie budynku lub zastosowanie nowego źródła energii, a w efekcie - na zapłacenie niższego podatku dochodowego. 

Ulga termomodernizacyjna -  dla kogo?

Ulga termomodernizacyjna skierowana jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy poniosą wydatki na tzw. przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Zgodnie z treścią ustawy, przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 

 • ulepszenie, w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

 • ulepszenie, w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku, czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w punkcie 1,

 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysoko-sprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna - warunki w 2021

Limit na ulgę termomodernizacyjną w 2021 r. pozostał bez zmian. Uprawnieni do niej podatnicy mają możliwość odliczenia od podatku maksymalnie do 53 tys. zł. Kwota ta dotyczy samego podatnika, nie zaś nieruchomości, których jest on właścicielem lub współwłaścicielem. To oznacza, że posiadacz trzech budynków jednorodzinnych, w ramach których została wykonana inwestycja termomodernizacyjna, może skorzystać z ulgi w łącznym dla nich wszystkich limicie wynoszącym 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna co można odliczyć w 2021 roku?

1. Ulga termomodernizacyjna może być odliczona od:

 

 • dochodu - dotyczy podatników opodatkowanych skalą podatkową i podatkiem liniowym,

 • przychodów - dotyczy podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym. 

 

2. Tytułem do odliczenia są wydatki poniesione przez podatnika na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług dotyczących przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

3. Wysokość ulgi do odliczenia ustala się w oparciu o otrzymane od dostawcy faktury na nabycie materiałów, urządzeń lub usług - ważne jest, że sprzedawca musi być czynnym podatnikiem VAT. To oznacza, że sprzedawca, który korzysta ze zwolnienia z podatku VAT nie może być dostawcą materiałów, urządzeń lub usług uprawnionych do ulgi termomodernizacyjnej.

 

4. Odliczenie wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest możliwe pod warunkiem, że podatnik zakończy je w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego,

w którym poniósł pierwszy koszt. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić ulgę 

w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym upłynął trzyletni okres.

 

5. Odliczeniem ulgi termomodernizacyjnej od podatku objęte są wyłącznie budynki wybudowane. Budynek będący w budowie nie podlega odliczeniu. Nie jest wymagane, aby dane przedsięwzięcie termomodernizacyjne było poprzedzone audytem energetycznym.

 

6. Nie jest możliwe odliczenie od podatku tych wydatków, które zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej bądź zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek z form.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Uprawnieni do skorzystania z ulgi, zobowiązani są do dokonania wydatków służących ograniczeniu zużycia energii lub związanych z tym strat. W katalogu tzw. wydatków kwalifikowanych znalazły się między innymi:

 

 • instalacja fotowoltaiczna i osprzęt z nią związany,

 • panel fotowoltaiczny lub kolektor słoneczny z osprzętem,

 • montaż pompy ciepła,

 • instalacja ogrzewania elektrycznego, gazowego i olejowego,

 • przyłączenie do sieci gazowej i ciepłowniczej,

 • wymiana drzwi oraz okien (dachowych, balkonowych, nieotwieranych), bram garażowych i dedykowanych im systemów montażowych,

 • ocieplenie i modernizacja budynku (z dachem), wdrożenie wentylacji i rekuperacja,

 • materiały budowlane służące do docieplenia i ochrony przed zawilgoceniem wykorzystywane w przypadku przegród budowlanych, płyt balkonowych, fundamentów oraz do systemu ogrzewania elektrycznego i instalacji grzewczej

 • audyt efektywności energetycznej budynku wraz z dokumentacją projektową.

Ulga termomodernizacyjna przykład rozliczenia w PIT - co należy zrobić?

Odliczenia wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne podatnik może dokonać w zeznaniu rocznym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, załączając do niego formularz PIT/O.

 

Co ważne, wydatki na termomodernizację budynku mogą zostać odliczone od podatku w okresie 6 lat, licząc od końca roku, w którym to został poniesiony pierwszy wydatek. Dodatkowo, gdy kwota odpisu przekracza roczny limit podatnika, może on rozłożyć ją w czasie - obowiązuje przy tym ta sama zasada czasowa.

Ulga modernizacyjna fotowoltaika - odliczenie wydatków na OZE

Jednym z wydatków uprawniających podatników do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest stworzenie instalacji fotowoltaicznej, a więc zakup ogniw z osprzętem wraz z ich montażem. Podatnik, o ile spełnia wszystkie wskazane wyżej warunki, może skorzystać z ulgi na fotowoltaikę, a tym samym obniżyć wydatki poniesione na rzecz inwestycji. Dzięki wprowadzeniu ulgi, obniżenie rachunków za prąd i uniezależnienie się od dostawców energii stało się dostępne dla jeszcze szerszego grona osób.

Ulga termomodernizacyjna a dotacje na fotowoltaikę - czy można połączyć?

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z programem Mój Prąd, którego trzecia odsłona wystartowała 1 lipca 2021 r. Ustawodawca wskazał przy tym zasadę korzystania z ulgi przy jednoczesnym otrzymaniu dotacji - co do zasady, nie ma możliwości odliczenia od podatku wydatków zwróconych w ramach dofinansowania. 

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać