Regulamin („Regulamin”) Konkursu Podróże Falowników („Konkursu”)

 

§ 1.

 

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest spółka prawa polskiego, występująca pod firmą Corab sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-547), ul. Michała Kajki 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175909, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 739-020-77-57 („Organizator”).

 

§ 2.

 

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana postanowieniami Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, a także zgodę na otrzymywanie na udostępniony przez Uczestnika adres poczty elektronicznej drogą elektroniczną informacji handlowej pochodzącej od Organizatora, jak również zgodę na używanie przez Organizatora urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik, dla celów marketingu bezpośredniego oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej: „Profil”). Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

 

 

§ 3.

 

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny na profiach firmy Corab sp. z o.o. tj. Corab Partner oraz Corab sp. z o. o. na portalu Facebook („Strona konkursowa”)
 2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia Konkursu tj. od 27 lipca 2021, godz. 14.00 do dnia 03 września 2021 do godz. 20.00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 3. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytania zawarte w treści postu konkursowego lub na grafice dołączonej do danego postu. Nad poprawnością odpowiedzi czuwa Komisja Konkursowa.

 

§ 4.

 

 1. Odpowiedzi udzielone przez uczestnika muszą zostać opublikowane w sekcji komentarzy znajdującej się pod każdym z postów.
 2. Uczestnik, który jako pierwszy prawidłowo odpowie na pytania zadane przez Organizatora otrzyma upominek z logotypem marki falowników promowanej w danym tygodniu. („Upominek”).
 3. Uczestnik, który zamieści w komentarzu pod postem konkursowym informację, za co ceni falownik marki, który jest przedmiotem toczącego się konkursu, otrzyma upominek z logotypem marki falowników promowanej w danym tygodniu. („Upominek”).
 4. Odpowiedzi zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora (dalej: Komisja) według następujących kryteriów:

  a) Poprawność (o przyznaniu nagrody decyduje kolejność ich udzielania)

  b) Atrakcyjność, kreatywność pomysłowość udzielonej odpowiedzi - wpisy i zdjęcia według. wyżej wymienionych kryteriów ocenia Komisja Konkursowa

 5. Po weryfikacji odpowiedzi przez Komisję Konkursową, wyniki zostaną ogłoszone. Organizator zastrzega sobie prawo na nieuwzglęnienie odpowiedzi w przypadku podejrzenia nieprawidłowosci w jej udzieleniu. 

 6. Upominki będą przyznawane do wyczerpania puli, określonej przez Organizatora.
 7. Upominki nie podlegają wymianie na świadczenia pieniężne, ani nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 8. Jeżeli odpoweidź osoby posiadającej swoje konto osobiste w serwisie Facebook® (§ 2. pkt. 2 ) spełnia kryteria wygranej (§ 4. pkt. 3) na obu profilach firmy Corab sp z o.o. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tyklo jednej nagrody.
 9. Wchodzące w skład Upominków elementy nie są objęte rękojmią, ani jakimikolwiek innymi zapewnieniami Organizatora, co do ich użyteczności lub przydatności do określonego celu.

 

§ 5.

 

 1. Nie później niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od zakończenia Konkursu Organizator prześle do Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie wiadomość z informacją o przyznaniu lub odmowie przyznania Upominku.
 2. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości określonej w ust. 1, Uczestnik któremu został przyznany Upominek, jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi swojego adresu, celem otrzymania Upominku. Brak odpowiedzi Uczestnika w tym terminie jest równoznaczny z utratą prawa do Upominku.

 

§ 6.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Corab sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-547), ul. Michała Kajki 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175909, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 739-020-77-57 (dalej: Organizator, Administrator).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@idpo.pl, infolinia: +48511793443. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski.
 3. Dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko, adres i miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy) przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Odmowa podania danych uniemożliwi Organizatorowi przesłanie Upominku, o którym mowa w § 4.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane w imieniu administratora danych, m.in. świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe, doradcze.
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a następnie zostaną usunięte.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl).
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.