Jak wybrać lokalizację pod farmę fotowoltaiczną?

Kategorie: Inwestorzy, Biznes, Farmy

Inwestycja w OZE może być intratnym źródłem przychodu. Na co powinny zwrócić uwagę podmioty zainteresowane budową farm fotowoltaicznych? Jaką lokalizację warto wybrać pod tego typu działalność? Jak zacząć planować budowę parku fotowoltaicznego?

Łączne obroty na rynku PV przekroczyły w 2021 roku sumę 9 mld zł. Każdy, kto jest zainteresowany inwestycją w odnawialne źródła energii, powinien już teraz bliżej przyjrzeć się możliwościom dostępnym na rynku.

Farmy fotowoltaiczne - co to jest?

Mówiąc prosto, farma fotowoltaiczna to duży zbiór paneli fotowoltaicznych (PV) umieszczonych na jednej, dużej przestrzeni, które pochłaniają energię słoneczną, przekształcają ją następnie w energię elektryczną i wysyłają do sieci energetycznej w celu dalszej dystrybucji i konsumpcji przez klientów. Farmy fotowoltaiczne, które czasami nazywa się również parkami fotowoltaicznymi lub elektrowniami fotowoltaicznymi, są zwykle montowane na ziemi zamiast na dachach z racji dużych rozmiarów. Potrafią w ciągu roku wytworzyć naprawdę duże ilości energii elektrycznej, tym samym przynosząc zyski inwestorom oraz działając na rzecz ochrony środowiska.

Wybór lokalizacji pod farmy fotowoltaiczne

Inwestorzy nadal upatrują w OZE idealną okazję do zainwestowania wolnych środków finansowych. Pod budowę parków fotowoltaicznych potrzeba jednak odpowiedniej wielkości i klasy gruntu. Niezwykle istotne jest również jego położenie względem stron świata, co przekłada się na wydajność instalacji PV, jak i ukształtowanie terenu. Na co zatem zwrócić uwagę, wybierając teren pod farmę fotowoltaiczną?

1.Ukształtowanie terenu

Obszar zajmowany przez farmę fotowoltaiczną jest ważnym czynnikiem w większości lokalizacji. Ponieważ powierzchnia instalacji determinuje wydajność, instalacje na skalę przemysłową wymagają dużych obszarów gruntu. Dla zobrazowania, park fotowoltaiczny o mocy 25 MW zająć może nawet około 50 ha. Optymalnym wyborem pod farmę fotowoltaiczną jest płaska działka, na której można zbudować instalację PV, skierowana w stronę południową. Należy także zwrócić uwagę na kwestie dostępu do słońca i znajdujące się w pobliżu budynki czy wynikające z ukształtowania terenu czynniki, które mogą wpływać niekorzystnie na zacienienie instalacji fotowoltaicznej.

2.Status działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przed przystąpieniem do inwestycji w park fotowoltaiczny należy dokonać weryfikacji wybranej działki w planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego, gdyż jego wykonanie musi być zgodne z przyjętymi dla danego terenu przepisami. W przypadku, gdy dana lokalizacja nie jest objęta MPZP, należy ustalić, czy gmina, w której leży interesująca nas działka uznaje instalacje PV za inwestycje celu publicznego, co skutkować będzie stosunkowo prostą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę (mowa tu o instalacjach PV o mocy większej niż 50 kW). Jeśli okaże się, że wybrany teraz jest objęty MPZP warto zweryfikować szczegółowe informacje. Zdarza się bowiem, że choć dana lokalizacja wydaje się być idealną pod farmę fotowoltaiczną, to przyjęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wytyczne, wprowadzają na tego typu inwestycje tak duże ograniczenia (np. co do mocy), że całe przedsięwzięcie okazać się może nierentowne.

3.Uzyskanie decyzji środowiskowej

Parki fotowoltaiczne, których powierzchnia zabudowy waha się w przedziale od 0,5 do 1 ha, uznawane są za obiekty, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Jeśli wybór ich lokalizacji padnie dodatkowo na parki narodowe lub krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu czy też określane jako Natura 2000, a także użytki ekologiczne lub zespoły przyrodniczo krajobrazowe, to przed przystąpieniem do inwestycji konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Tereny niewyszczególnione nie wymagają natomiast uzyskania decyzji środowiskowej przez inwestora, o ile powierzchnia farmy fotowoltaicznej nie przekroczy 1 ha.

4.Położenie względem sieci energetycznej

Wybierając teren pod farmę fotowoltaiczną, warto zwrócić uwagę na odległość wybranej działki od sieci energetycznej. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, wyprodukowana przez park fotowoltaiczny energia elektryczna jest przesyłana do sieci i stamtąd dalej dystrybuowana do odbiorców. Z tego względu ważne jest, aby wybór lokalizacji pod farmę PV padł właśnie na tereny, gdzie mamy możliwość wykonania przyłączenia. Zakłada się, że odległość działki pod park fotowoltaiczny od linii elektroenergetycznej nie powinna być większa niż 500 m. Musimy bowiem pamiętać, że im większy dystans, tym wyższe koszty poniesie inwestor w związku z przyłączem.

5.Klasa gruntu

Należy także pamiętać, że nie każda lokalizacja nadaje się pod farmę fotowoltaiczną ze względu na klasę gruntu. Pod budowę parków fotowoltaicznych wybiera się najczęściej nieużytki, a także ziemie o niskiej klasie bonitacji oznaczane jako grunty klas V i VI. Wynika to przede wszystkim z kwestii finansowych. Wymienione klasy gruntów zwolnione są z opłat przy wyłączaniu z produkcji rolnej. Biorąc pod uwagę fakt, że minimalna powierzchnia ziemi pod farmę fotowoltaiczną powinna wynosić co najmniej 2 ha, możliwość uniknięcia dodatkowych opłat wydaje się być racjonalnym podejściem.

Dzierżawa czy zakup ziemi pod farmę fotowoltaiczną?

Inwestycja w parki fotowoltaiczne, jak i każda inna, powinna być rentowna i pozytywnie wpływać na pomnożenie zainwestowanych funduszy. W przypadku inwestycji w farmy fotowoltaiczne pozyskanie gruntu to jeden z kluczowych czynników. Szczególną popularnością pod tego typu przedsięwzięcia cieszą się nieużytki rolne, które można zakupić po okazyjnych cenach bądź też wydzierżawić.

 

Dane z ostatnich lat pokazują, że w szczególności druga z wymienionych opcji cieszy się znacznym zainteresowaniem ze strony inwestorów, a także właścicieli gruntów. Koszt wydzierżawienia terenu pod parki fotowoltaiczne kształtuje się na poziomie od 8 000 zł do 10 000 zł za hektar rocznie.

 

Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję o formie nabycia gruntów pod farmę fotowoltaiczną, powinniśmy poddać wnikliwej analizie status prawny danej działki. Dzięki temu unikniemy nieporozumień, a planowana na długi okres czasu inwestycja (zwykle na 29 lat) będzie bez przeszkód generować zyski. Warto także dodać, że w tym kontekście ważny jest interes dwóch stron – zarówno inwestora, jak i podmiotu, od którego wydzierżawiania jest ziemia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porad prawnych i skonsultować wszystkie kwestie. W ten sposób interesy każdej ze stron będą zabezpieczone, a farma fotowoltaiczna będzie spełniać swoje priorytetowe cele.

 

budowa-farmy-fotowoltaicznej

Znaczenie farm fotowoltaicznych w ekosystemach

Systemy PV oferują znaczne korzyści środowiskowe w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii, dzięki czemu w znacznym stopniu przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju działalności człowieka. Rosnące zapotrzebowanie na energię i dążenie do niskoemisyjnych źródeł energii spowodowały szybki wzrost liczby naziemnych parków fotowoltaicznych na całym świecie. W konsekwencji oznacza to znaczącą zmianę użytkowania gruntów w skali globalnej.

 

Farmy fotowoltaiczne mogą zwiększyć wartość bioróżnorodności terenu, jeśli grunty były wcześniej intensywnie gospodarowane. Wypas owiec lub jesienna pielęgnacja terenu z usuwaniem skoszonej trawy może zwiększyć różnorodność botaniczną tego miejsca. Przykładowo park fotowoltaiczny postawiony w Kobern-Gondorf w Niemczech jest wykorzystywany jako rezerwat przyrody dla zagrożonych gatunków flory i fauny.

 

Co istotne, farmy fotowoltaiczne zazwyczaj nie wywierają negatywnego wpływu na otoczenie i dziką przyrodę, a jeśli są odpowiednio zarządzane, wpływ może być wręcz korzystny. Wnoszą one bowiem istotnie pozytywny wkład w wysiłki zmierzające do osiągnięcia redukcji emisji CO 2, a to ma ogólnie pozytywny wpływ na ekologię.

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać