Audyt energetyczny budynku. Kiedy i dlaczego warto go przeprowadzać?

Kategorie: Inwestorzy, Biznes, Dom

Czy i jaki wpływ może mieć na to fotowoltaika? Czy wiesz, że w Polsce gospodarstwa domowe zużywają nawet ponad dwa razy więcej energii w przeliczeniu na jednostkę powierzchni mieszkalnej niż w krajach Europy Zachodniej, które charakteryzują się podobnymi warunkami klimatycznymi?

Wpływ na taką sytuację ma szereg czynników, jednak dzięki audytom energetycznym budynków warunki te można poprawić. Co to jest audyt energetyczny budynku? Kiedy warto go wykonać? W jaki sposób można poczynić oszczędności na energii? Podpowiadamy!

Co to jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny to ekspertyza mająca na celu uzyskanie wiedzy na temat zużycia energii w danym budynku, zespole budynków, systemie lub instalacji. Ma on dostarczyć rzetelnych informacji o sposobach oszczędzania energii i ich efektach. Zawiera również analizę ekonomiczno-energetyczną dotyczącą możliwych do wdrożenia usprawnień w budynku wraz ze wskazaniem niezbędnego zakresu prac modernizacyjnych.

 

Audyt energetyczny budynku stanowi więc podstawę do podjęcia działań ukierunkowanych na  poprawę efektywności energetycznej, wskazując punkty wymagające wprowadzenia usprawnień.

 

. Kluczowym elementem audytu energetycznego budynku jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc przy uwzględnieniu obecnego stanu obiektu oraz po wdrożeniu rekomendowanego zakresu usprawnień.

audyt-energetyczny-budynku

Co zawiera audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku obejmuje wszystkie elementy, które generować mogą utratę energii  - w tym elementy wykończeniowe, instalacje, jak i urządzenia znajdujące się na wyposażeniu, które pobierają energię. Szczegółowa lista elementów branych pod uwagę przez audytora prezentuje się następująco:

 

 • ściany, dach i stolarka okienna,
 • instalacje grzewcze i wentylacyjne,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, pompy ciepła, itp.

 

Kolejnym wartym uwagi rozwiązaniem jest stworzenie ekologicznej alternatywy, jaką są instalacje fotowoltaiczne. W tym wypadku gospodarstwo domowe lub inna jednostka, posiadająca instalację fotowoltaiczną, samodzielnie wytwarza prąd stały zamieniany z pomocą falownika w prąd zmienny, wykorzystany do zasilania wybranej instalacji. Więcej informacji na temat tego procesu, zamieszczamy w dalszej części tekstu. Aby jednak zrozumieć ten mechanizm, warto zacząć od poznania pojęć podstawowych związanych z napięciem i natężeniem prądu.

Jakie prace wykonywane są w ramach audytu energetycznego budynku?

 

Audyt energetyczny rozpoczyna się od szczegółowej inwentaryzacji budynku. Całość prac wykonywana jest przez uprawnione do tego osoby ‒ audytora lub doradcę energetycznego. Ważne, aby posiadały one stosowną wiedzę i umiejętności. Z reguły prace audytorskie wykonują osoby, które posiadają wykształcenie techniczne powiązane z branżą energetyki, inżynierii środowiska czy budownictwa lub też ukończyły stosowne szkolenia.

 

Listę certyfikowanych osób zajmujących się audytami energetycznymi budynków znaleźć można na stronie Zrzeszenia Audytorów Budynków.

 

Czytamy tam, że „sporządzenie audytu obejmuje następujące czynności (etapy):

 

 • sformułowanie zadania (celu),
 • zbieranie danych o obiekcie,
 • analiza i ocena stanu istniejącego,
 • poszukiwanie i formułowanie możliwych sposobów poprawy stanu istniejącego (ulepszeń),
 • ocena wariantowych rozwiązań i wybór optymalnego rozwiązania,
 • opracowanie audytu (raportu zawierającego ocenę i zalecenia),
 • przekazanie audytu zleceniodawcy”.

 

Co istotne, audytorzy mogą przygotować także audyty energetyczne dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych, audyty energetyczne dla przedsięwzięć realizowanych w ramach programów NFOŚiGW oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, wystawić świadectwa charakterystyki energetycznej, przeprowadzić badania termowizyjne czy badania szczelności budynku. Zakres prac jest więc przede wszystkim determinowany celem, jaki chcemy osiągnąć.

 

Kiedy potrzebny jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku to niezbędny dokument w procesie ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Warto dodać, że audyty energetyczne podlegają zapisom Ustawy z 21.11.2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 223 poz. 1459). W ramach zapisów dokonanych w tym akcie prawnym, przedmiotem audytów energetycznych mogą być:

 

 • budynki mieszkalne (bez ograniczeń co do formy własności),
 • budynki zbiorowego zamieszkania użyteczności publicznej zarządzane przez samorządy lokalne takie jak: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, domy studenckie, internaty, bursy szkolne, domy dziecka, domy spokojnej starości, domy rencisty oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, plebanie, domy zakonne i klasztory,
 • budynki wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • lokalne sieci ciepłownicze oraz lokalne źródła ciepła.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania tego rodzaju audytów reguluje natomiast Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. (Dz. U. Nr 43, poz. 346) wraz ze zmianami wprowadzonymi w Rozporządzeniu z 3.09.2015 r., (Dz. U. z 2015 poz. 1606).

 

Należy mieć na uwadze fakt, że audyt energetyczny stanowi najważniejszy załącznik do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Każdy więc, kto chce pozyskać środki na dostosowanie posiadanego budynku do rekomendowanych norm, powinien wykonać audyt i następnie złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem współpracującego z tym podmiotem banku kredytującego. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i wynosić może:

 

 • 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, gdy dochodzi do tego montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

 

Na dodatkową formę wsparcia w wysokości aż połowy kosztów liczyć mogą natomiast projekty dotyczące wzmocnienia budynków wykonanych w technologii tzw. wielkiej płyty.

Audyt energetyczny budynku a fotowoltaika

Analiza zużycia energii ma kluczowe znaczenie nie tylko w kontekście urządzeń domowych, z których korzystamy na co dzień, ale także i w odniesieniu do nieruchomości. Dzięki wiedzy na temat bieżącego zużycia energii możemy dokładniej prognozować wysokość przyszłych zobowiązań wobec zakładu energetycznego, a tym samym lepiej zarządzać domowym budżetem. Ma to również znaczenie w związku z koniecznością spełniania norm prawnych dotyczących energooszczędnych budynków postawionych przez Unię Europejską.

 

Warto wiedzieć, że gospodarstwa domowe na ogrzewanie oraz chłodzenie pomieszczeń w budynkach zużywają niemal 70% całkowitej energii. Z tego względu działania nakierowane na ograniczenie strat w zużyciu energii mają kluczowe znaczenie dla naszego budżetu, jak i środowiska.

 

Chcąc wprowadzić znaczne oszczędności, warto po przeprowadzeniu audyty energetycznego budynku zastanowić się nad inwestycją w odnawialne źródła energii, w tym w fotowoltaikę. Dzięki inwestycji w przydomową mikro elektrownię słonecznąmożliwe jest pozyskiwanie darmowego prądu ze słońca i wykorzystywanie go do zasilania różnego rodzaju urządzeń czy też oświetlania domu.

 

Do znacznych oszczędności przyczynić się może połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła. Do pracy wykorzystuje ona energię pochodzącą ze środowiska naturalnego - z gruntu, powietrza lub wody. Z pompą ciepła zarówno koszty ogrzewania domu, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jak i chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim znacznie maleją. Gdy do jej zasilania dodatkowo wykorzystamy samodzielnie wytworzony prąd, to rentowność całego przedsięwzięcia dodatkowo wzrośnie.

 

Jak dodatkowo zminimalizować ilość użytkowanej energii w domu?

Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych jest właśnie wykonanie audytu energetycznego, którego celem jest poinformowanie właściciela/użytkownika budynku o zużyciu energii i możliwych sposobach jego zmniejszenia.

 

W tym celu wprowadzono współczynniki EK (roczne zapotrzebowanie na energię końcową) oraz EP (ilość nieodnawialnej energii pierwotnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku). Ich maksymalne wartości wyznaczane są zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury dla każdego rodzaju budynku objętego obowiązkiem sporządzania audytu energetycznego.

 

 

W myśl przepisów wyróżniamy cztery stopnie klas energetycznych budynków:

 

 • klasa energooszczędna – przedział między 30-70 kWh m2/rok,
 • klasa niskoenergetyczna – przedział między 15-30 kWh m2/rok,
 • budynek pasywny – przedział między 0-15 kWh m2/rok,
 • budynek zeroenergetyczny – 0 kWh m2/rok.

 

Gdy chcemy osiągnąć wyższą klasę energetyczną budynku, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na izolację, monitorowanie zużycia energii, wymianę oświetlenia na LED oraz wybór wspomnianych wcześniej odnawialnych źródeł energii.

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać