Jak zmienia się rachunek za prąd po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej?

Kategorie: Inwestorzy, Biznes, Dom

Coraz więcej osób decyduje się na montaż instalacji PV. Będące sercem systemu panele fotowoltaiczne, pochłaniając energię słoneczną, przekształcają ją w energię elektryczną, która to zasila instalację budynku. Jak wysokich rachunków spodziewać się mogą posiadacze instalacji PV?

 

Zanim rozpoczniemy analizę rachunków za prąd z fotowoltaiką, wyjaśnimy kluczowe w jej aspekcie pojęcie prosumenta. Powstałe z połączenia słów producent i konsument oznacza osobę, która jest jednocześnie zaangażowana w proces wytwarzania energii oraz w jej wykorzystywanie. 

Rachunki za prąd z fotowoltaiką ‒ system opustów dla prosumentów

 

 

 

W rozumieniu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii prosument to: „odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców.”

 

Warto wiedzieć, że obecni prosumenci są na mocy ustawy o OZE objęci systemem opustów. Zgodnie z jego zasadami nadwyżki wyprodukowanej z pomocą instalacji fotowoltaicznej energii mogą magazynować w sieci energetycznej i następnie odbierać w okresie wzmożonego zapotrzebowania na prąd, które zwykle występuje w okresie jesieni i zimy. Choć opcja bezgotówkowego rozliczania nadwyżek energii wydaje się być opłacalna, to jednak należy pamiętać, że z sieci odebrać można do 80% przesłanej energii, jeśli posiadamy instalację o mocy do 10 kW lub do 70% w przy instalacji powyżej 10 kW. Taka forma bilansowania wytworzonej energii rozliczana jest w systemie rocznym.

Cena energii elektrycznej a rachunki za prąd z fotowoltaiką

Zastanawiając się nad tym, jakie rachunki za prąd przy fotowoltaice będziemy musieli zapłacić, warto zdać sobie sprawę, że na cenę energii elektrycznej składa się kilka elementów. Główną składową ceny prądu (ok. 42%) jest sama energia czynna kWh. W przypadku posiadaczy fotowoltaiki możliwe jest zredukowanie kosztu energii niemal do zera. Oprócz tego, rachunki za prąd zawierają również podatek VAT (23%) i akcyzę (1%). Do tego dochodzą pozostałe koszty stałe (34%), których część ustalana jest odgórnie przez Urząd Regulacji Energetyki, a pozostałe przez poszczególnych dystrybutorów energii elektrycznej. Omówimy je dokładnie w dalszej części niniejszego artykułu.

Jak czytać rachunek za prąd?

Jak interpretować rachunek za prąd z instalacją fotowoltaiczną? To pytanie zadaje sobie wiele osób zainteresowanych fotowoltaiką, jak i samych posiadaczy zainstalowanych już systemów PV. Czytanie rachunku za prąd z fotowoltaiki może okazać się problematyczne głównie z uwagi na liczne składowe dokumentu. 

 

Czytając rachunek za prąd zwracamy zwykle uwagę przede wszystkim na informacje związane z 

okresem korzystania z energii elektrycznej oraz na prognozę sprzedaży z wyszczególnionymi kwotami do zapłaty w najbliższym czasie. Rzadziej skupiamy się na pozostałych elementach rachunku, którymi to są opłaty ponoszone na rzecz sprzedawcy i dystrybutora energii. 

 

Jak już wspomnieliśmy, do składowych rachunku za prąd należą opłaty stałe, które są niezależne od zużycia energii, w tym:

 

 • opłata handlowa ‒ pokrywa ona koszty wystawiania przez zakład energetyczny faktur i rachunków za prąd oraz inne koszty administracyjne; wysokość opłat handlowych nie przekracza najczęściej kilkunastu złotych;
 • opłata przejściowa ‒ wyrażona w zł za miesiąc, związana jest z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych; ten rodzaj opłaty uzależniony jest od rocznego zużycia energii elektrycznej;
 • opłata abonamentowa ‒ opłata za odczyt licznika i jego kontroli; warto wiedzieć, że jest ona tym mniejsza, im dłuższy jest okres rozliczeniowy;
 • opłata stała sieciowa ‒ opłata za korzystanie z sieci energetycznej, niezależna od tego, ile energii z niej pobrano.
 • Oprócz tego na rachunku za prąd znajdują się również zależne od zużycia energii opłaty zmienne, którymi są:
 • opłata zmienna sieciowa ‒ czyli opłata pobierana za korzystanie z sieci energetycznej w określonym czasie; im dłużej pobieramy energię, tym opłata zmienna sieciowa będzie wyższa;
 • opłata jakościowa ‒ jest to opłata uiszczana za korzystanie z sieci, uzależniona od kosztów utrzymania systemu energetycznego;
 • opłata OZE ‒ związana z ustawą o odnawialnych źródłach energii, obecnie wynosi 2,20 zł/MWh;
 • opłata mocowa ‒ opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne; wynosi ona od 2,30 zł do 12,87 zł brutto.

 

Które z powyżej przedstawionych opłat znajdzie na swoim rachunku za energię elektryczną prosument? Są to opłata mocowa, przejściowa, abonamentowa i sieciowa stała.

Rachunek za prąd przed i po montażu instalacji fotowoltaicznej ‒ co je różni?

Osoby, które zdecydują się na montaż fotowoltaiki, mogą zauważyć pewną zmianę w rachunkach za prąd. Dotyczy ona nie tylko niższych opłat, ale również samego wyglądu dokumentu. U prosumentów na rachunku za energię elektryczną pojawiają się dane dotyczące odczytów z licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego oraz suma pobranej i wprowadzonej do sieci energii. Warte uwagi są w szczególności następujące składowe rachunku:

 

 • energia czynna pobrana ‒ czyli ilość energii pobranej z sieci energetycznej do zasilania urządzeń w domu, w chwili, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie pracowała, bądź gdy zapotrzebowanie na energię przekraczało możliwości produkcyjne instalacji PV, 
 • energia czynna oddana ‒ czyli ilość energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną, która nie została wykorzystana na bieżące potrzeby i trafiła do sieci energetycznej,
 • saldo energii ‒ wyliczenie wartości zużytej i wyprodukowanej energii elektrycznej w oparciu o dokonane odczyty licznika z uwzględnieniem tak zwanego bilansowania,
 • magazyn energii ‒ informacje o tym, ile energii elektrycznej prosument może bezpłatnie odebrać przez kolejne 365 dni.  

Prąd z fotowoltaiki a okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy oznacza czas między dwoma kolejnymi odczytami licznika, które mają na celu dokonanie rozliczenia energii elektrycznej pobranej z sieci. Większość sprzedawców oferuje klientom do wyboru jedno-, dwu-, sześcio- lub dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy. Który z okresów rozliczeniowych będzie optymalny dla prosumenta? Zdecydowanie półroczny lub nawet roczny.

 

Jest to związane z faktem, że ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne zmienia się w ciągu całego roku. Zwykle latem system PV produkuje nadwyżki energii, które podlegają magazynowaniu w sieci energetycznej i mogą być z niej bezpłatnie w ramach limitu odebrane w okresie obniżonej produkcji. Od dnia wprowadzenia energii do sieci prosument może odebrać nadwyżki w okresie do roku czasu. Półroczne lub roczne okresy rozliczeniowe pozwalają również obniżyć wysokość dodatkowej opłaty rozliczeniowej, która pojawia się przy odczycie licznika.

Rachunki za prąd z fotowoltaiką a prognozy

 

 

 

Warto wiedzieć, że w przypadku okresów rozliczeniowych dłuższych niż miesiąc prosument otrzymywał będzie rachunek za prąd częściej, niż trwa sam okres rozliczeniowy. Jest to tak zwany rachunek prognozowany. Tak zwaną prognozę wylicza się na podstawie opłat za energię elektryczną z poprzedniego roku.

 

Dlatego też w pierwszym roku po uruchomieniu instalacji rachunki za prąd z fotowoltaiką mogą być zawyżone względem rzeczywistego zużycia energii w danym gospodarstwie. Wynika to z faktu, że rachunek nie uwzględnia energii wyprodukowanej przez uruchomioną już instalację fotowoltaiczną. 

 

W takiej sytuacji prosument może:

 

 • opłacać faktury normalnie ‒ nadpłata za prąd zostanie zaliczona wtedy na rzecz przyszłych rachunków,
 • po okresie rozliczeniowym złożyć wniosek do operatora o zwrot nadpłaty,
 • złożyć wniosek do zakładu energetycznego o zmniejszenie wysokości prognozowanych faktur do samych opłat stałych.

Fotowoltaika ‒ czy to faktycznie sposób na obniżenie rachunków za prąd?

Czy fotowoltaika się opłaca? To bez wątpienia jedno z najczęściej zadawanych pytań w kontekście budowy własnej mikroelektrowni wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zwolennicy OZE przekonują, że wykorzystanie instalacji PV pozwala na znaczące obniżenie wydatków na rachunki za prąd z fotowoltaiką. Prawidłowo dobrane moduły fotowoltaiczne są w stanie generować energię elektryczną w ilościach pokrywających niemal 100% rocznego zapotrzebowania budynku na prąd. 

 

W okresach obniżonej produkcji, a zatem jesienią i zimą, prosument może odbierać bezpłatnie z sieci nadwyżki energii wyprodukowane w miesiącach o największym natężeniu promieniowania słonecznego. W efekcie rachunki za prąd z fotowoltaiką mogą zmaleć do zaledwie kilkunastu lub kilkudziesięciu złotych za miesiąc. Tym sposobem inwestycja w fotowoltaikę może zwrócić się już po kilku latach ‒ średnio od 6 do 8 lat. Czas zwrotu zakupu mikroinstalacji PV skraca się również w obliczu stale rosnących cen energii elektrycznej, od których właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych są w pełni niezależni. Instalując fotowoltaikę, ponoszą oni bowiem głównie wyszczególnione wcześniej opłaty na rzecz dystrybutora.

Rachunki za prąd z fotowoltaiką ‒ ważne odpowiednie wykonanie instalacji

 

 

Instalacje fotowoltaiczne to najszybciej rosnąca gałąź rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dopłaty do instalacji PV (takie jak program rządowy Mój Prąd), ulgi podatkowe (w tym ulga termomodernizacyjna) i coraz niższe ceny systemów fotowoltaicznych to główne powody skłaniające do wykonania przydomowej elektrowni słonecznej. Inwestycji sprzyja również możliwość obniżenia rocznych rachunków za prąd nawet o 80-90%. Szacując, że średniej wielkości gospodarstwo domowe płaci rachunki za energię w wysokości około 200 zł/ msc, a po instalacji fotowoltaiki ich wysokość obniża się do 20 – 30 zł/ msc, jasno widać, że rocznie oszczędności sięgnąć mogą poziomu nawet 2 tys. zł. 

 

Należy jednak pamiętać, że tylko umiejętnie dobrana instalacja fotowoltaiczna generuje realne oszczędności. Ważne są przy tym zarówno moc, miejsce montażu, jak i jakość elementów systemu, które mają kluczowy wpływ na opłacalność inwestycji w odnawialne źródła energii. 

 

Dlatego też wykonanie instalacji fotowoltaicznej należy powierzyć w ręce profesjonalistów, którzy podczas audytu fotowoltaicznego dopasują system do naszego zapotrzebowania. Zbyt mała instalacja fotowoltaiczna nie jest bowiem w stanie wygenerować odpowiedniej ilości prądu, natomiast za duża generuje znaczne nadwyżki, których nie będziemy w stanie odebrać z sieci w określonym ustawowo czasie. Z tego względu już na etapie planowania przedsięwzięcia montażu fotowoltaiki należy dobrze przeanalizować nasze dotychczasowe comiesięczne zobowiązania wobec zakładu energetycznego. Wysokość rachunków pomoże w oszacowaniu mocy instalacji. Profesjonalne i rzetelne firmy zajmujące się instalacją fotowoltaiki można znaleźć wśród przedsiębiorst zrzeszonych w sieci Corab Partner.

 

Warto pod uwagę wziąć także przyszłe zapotrzebowanie na prąd, które może wzrosnąć wraz z powiększeniem się rodziny, montażem klimatyzacji czy zakupem auta z napędem elektrycznym. Rzetelne przygotowanie się do inwestycji w fotowoltaikę przełoży się w kolejnych latach na realne oszczędności i docelowo skróci okres zwrotu z inwestycji. Trzeba bowiem mieć świadomość, że żywotność instalacji PV szacuje się średnio na 25 lat. Jeśli wiec maksymalnie zoptymalizujemy całe przedsięwzięcie, to po okresie około 8 lat będziemy cieszyć się już tylko czystym, „zielonym” zyskiem z przydomowej instalacji fotowoltaicznej.

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

 

Pełen asortyment konstrukcji fotowoltaicznych, falowników,  magazynów energii i akcesoriów PV można znaleźć pod adresem: corab.pl/oferta

Może ci
się również
spodobać