Fotowoltaika dla firm. Od czego powinno się zacząć?

Kategorie: Aktualności, Biznes, Farmy

Możliwość wykorzystania „zielonej energii” w celu obniżenia rachunków za prąd i uniknięcia kolejnych podwyżek to dwa główne powody, dla których fotowoltaika cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorców. Jak skorzystać z istniejących rozwiązań?

Nie bez znaczenia jest także aspekt ekologiczny, który dbającym o wizerunek firmom daje znaczną przewagę nad konkurencją i wpływa na pozytywny odbiór ze strony klientów. Na jakie profity mogą liczyć inwestorzy zainteresowani tematem fotowoltaiki dla firm? Jak wygląda kwestia rozliczenia tego typu przedsięwzięć w przypadku przedsiębiorców? Jakie formy finansowania fotowoltaiki dla firm są obecnie dostępne na rynku? Dlaczego firmy powinny interesować się instalacją fotowoltaiczną?  O tym w dalszej części artykułu.

Fotowoltaika dla firm – co musisz o tym wiedzieć?

Każdy przedsiębiorca doskonale wie, że mądre inwestycje, poparte danymi i ich analizą, pozwalają na efektywne pomnażanie kapitału i zapewniają firmie stabilny rozwój. Inwestycja w fotowoltaikę, jak i każda inna, powinna więc być przemyślana pod kątem szans i zagrożeń, a przewidywana pula korzyści zdecydowanie powinna przewyższać ryzyko wystąpienia niepowodzeń.


W przypadku inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym i w fotowoltaikę, przedsiębiorcy mogą liczyć na szereg korzyści. Jednak jak wynika z badania przeprowadzonego przez Europejski Fundusz Leasingowy w 2020 roku - „Zielona energia w MŚP 2020” aż 87% firm przyznaje, że kluczową przeszkodą w korzystaniu z dobrodziejstw OZE są wysokie koszty, jakie trzeba ponieść już na starcie całego przedsięwzięcia. Z tego względu jedynie 4% firm przyznało, że inwestuje w fotowoltaikę. Jednak kolejne 8% potwierdziło, że planuje takie przedsięwzięcie w przyszłości. W grupie tej znalazło się aż 30% średniej wielkości przedsiębiorstw.

 

Co mogłoby sprawić, aby większa grupa przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm chciała inwestować w działania proekologiczne? Jak wynika z przytoczonego powyżej badania, „dla 9 na 10 przedsiębiorstw z sektora MŚP, najistotniejszym ułatwieniem, które mogłoby dodatkowo skłonić firmy do podjęcia aktywności ekologicznych, byłoby uproszczenie procedur wdrażających ekodziałania. 2/3 firm byłyby bardziej zmotywowane poprzez dodatkowe dopłaty i ulgi, a dla 6 na 10 waga ekologii byłaby większa, jeśli i większa byłaby w decyzjach zakupowych klientów”.


Powyższe czynniki motywujące przedsiębiorców do inwestycji w odnawialne źródła energii wydają się być jak najbardziej zasadne. W przypadku fotowoltaiki inwestorzy mogą na szczęście liczyć na szereg dopłat oraz różnych form finansowania. Wybór ostatecznej opcji jest jednak zależny od indywidualnych potrzeb danej firmy – jej zapotrzebowania energetycznego oraz możliwości finansowych. Inwestycja w OZE, w tym i w fotowoltaikę, powinna bowiem zwrócić się w zakładanym przez przedsiębiorcę czasie i przyczynić się do stabilnego rozwoju jego firmy. Zaoszczędzone na rachunkach za prąd środki można bowiem przeznaczyć na inne strategiczne cele, podnosząc przy tym wiarygodność marki jako partnera dbającego o środowisko naturalne. Jakie kroki należy zatem wykonać, aby inwestycja w fotowoltaikę była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i sprzyjała rozwojowi biznesu?

Montaż fotowoltaiki w firmie - aspekty prawne i rozliczenia

  • Status prosumenta dla firm

Inwestycja w fotowoltaikę przynosi firmom szereg korzyści – ta kwestia nie podlega dyskusjom. Przedsiębiorców cieszy przede wszystkim fakt, że mogą oni uzyskać status prosumenta. Co to oznacza? W ustawie o odnawialnych źródłach energii, znowelizowanej w 2019 roku, także o tak zwany pakiet prosumencki, czytamy, że za prosumenta energii odnawialnej uznaje się „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730)”.


Mówiąc prościej – za prosumenta uznawana jest osoba (fizyczna lub prawna), która jednocześnie produkuje energię elektryczną z pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na własne potrzeby i ją konsumuje. Może również zgromadzone nadwyżki prądu magazynować lub przekazywać do sieci energetycznej, z którą ma podpisaną umowę i rozliczać w systemie korzystnych upustów.
Jakie korzyści oznacza to dla firm? Przede wszystkim niezależność energetyczną i możliwość uniknięcia kolejnych podwyżek cen prądu.

 

Bez wątpienia ważny jest tu także aspekt inwestycji w kontekście biznesowych możliwości. Zainwestowane w fotowoltaikę środki, przy odpowiednim doborze jej mocy do bieżących potrzeb firmy, zwracają się średnio po upływie 6-8 lat. Jest to zdecydowanie bezpieczniejsza forma lokaty kapitału, szczególnie dziś, gdy sytuacja gospodarcza z racji wciąż trwającej pandemii COVID-19 zmienia się dynamicznie. Nie bez znaczenia jest także działanie na rzecz ochrony środowiska.

 

  • Koncesja na fotowoltaikę

To, o czym należy pamiętać przy szacowaniu mocy fotowoltaiki dla firm, to fakt, że tylko mikroinstalacje (<50 kWp) i małe instalacje (50 - 500 kWp) nie wymagają uzyskania koncesji. Jeśli więc planujemy większe przedsięwzięcie - pomiędzy 500 kWp, a 1 MWp i powyżej – przed rozpoczęciem działań wymagane jest zdobycie odpowiedniego pozwolenia. Organem, do którego należy zwrócić się z prośbą o wydanie koncesji, jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Oddziały Terenowe URE właściwe ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w OZE. Proces przyznawania koncesji wymaga przedłożenia stosownych dokumentów, a czas oczekiwania na jej wydanie to zwykle 2-3 miesiące. Jednak w praktyce zwykle okazuje się, że zapotrzebowanie energetyczne większości firm pokrywają małe instalacje, które podlegają z kolei obowiązkowi wpisu do rejestru wytwórców energii. Cały proces jest zdecydowanie prostszy i zajmuje mniej czasu.

 

  • Fotowoltaika dla firm – rozliczenie

Inwestycja w fotowoltaikę jest sporym wydatkiem. Początkowe, wysokie koszty bilansuje jednak szereg korzyści, które dotyczą przedsiębiorców. Musimy bowiem wiedzieć, że instalacje PV dla firm objęte są stawką VAT w wysokości 23%. Oznacza to w praktyce, że właściciele firm mogą odliczyć całą wartość podatku VAT od wydatków poniesionych na fotowoltaikę, gdyż wpisują się one w koszty uzyskania przychodu.


Dodatkowo, w ramach wspomnianego wcześniej pakietu prosumenckiego, przedsiębiorcy mogą rozliczać prąd wygenerowany z pomocą fotowoltaiki w systemie korzystnych upustów. Jest to rozwiązanie opłacalne przede wszystkim z uwagi na fakt, iż w okresie letnim instalacje PV są w stanie wygenerować o wiele więcej energii elektrycznej niż wynosi bieżące zapotrzebowanie firmy. Wówczas jest ona magazynowana i przechowywana w zakładzie energetycznym aż do czasu wystąpienia wzmożonego zapotrzebowania na prąd. To z kolei najczęściej występuje w okresie jesieni i zimy, gdy nasłonecznienie jest zdecydowanie mniejsze, a dzień krótszy. Bilansowanie zgromadzonych nadwyżek odbywa się w cyklu rocznym i wynosi odpowiednio:


- 70% dla instalacji PV o mocy do 50 kWp,
- 80% dla instalacji o mocy do 10 kW.


W przypadku, gdy nasza firma wykazuje zdecydowanie większe zapotrzebowanie energetyczne i zdecydujemy się na montaż systemu o większej mocy, wówczas rozliczenie fotowoltaiki odbywa się na zasadzie sprzedaży nadwyżki wytworzonego prądu. Choć w pierwszej chwili brzmi to kusząco, to jednak okazuje się, że nie jest to do końca opłacalne rozwiązanie. Cena sprzedaży wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną energii elektrycznej wynosi bowiem średnio 40% wartości jej zakupu. Stąd prosty wniosek, że przeszacowanie mocy fotowoltaiki dla firm nie jest rozwiązaniem opłacalnym i nie przyczynia się do skrócenia okresu zwrotu z inwestycji.

Fotowoltaika dla firm a autokonsumpcja

Przedsiębiorcy, którzy planują ulokowanie środków w fotowoltaice, powinni dokładnie oszacować moc instalacji PV w kontekście własnych potrzeb i oczekiwań. Tak naprawdę istnieją trzy warianty do rozpatrzenia. W pierwszym z nich wytworzoną dzięki fotowoltaice energię elektryczną firmy mogą przeznaczyć w 100% na bieżące potrzeby. Wówczas moc instalacji PV powinna być zbilansowana z faktycznym zużyciem prądu. W tej opcji okres zwrotu z inwestycji powinien być najkrótszy. Opcja druga zakłada próbę wprowadzenia oszczędności poprzez zainwestowanie w instalację PV na tyle dużą, by wytworzony z jej pomocą prąd dawał na tyle duże zyski, by zbilansować koszty zakupu energii od zakładu energetycznego. Z kolei opcja trzecia dotyczy możliwości zarabiania na wytworzonej zielonej energii. W tym przypadku koszty wstępne związane z inwestycją w fotowoltaikę z pewnością będą najwyższe.

 

Trzeba przy tym pamiętać, że firmy podlegają konieczności uiszczania tak zwanej opłaty mocowej, która narzuca na przedsiębiorców dodatkowe koszty za zakup prądu w godzinach od 7 do 22. Zanim więc podejmiemy jako przedsiębiorcy ostateczną decyzję dotyczącą mocy instalacji PV, warto wziąć pod uwagę wszystkie scenariusze i wybrać ten, który najlepiej będzie wspierać realizację przyjętych w strategii firmy celów biznesowych.


W kontekście autokonsumpcji warto także rozpatrzyć opcję zakupu instalacji PV wyposażonej w akumulatory. Dzięki nim możliwe jest magazynowanie nadwyżek wygenerowanej energii elektrycznej i wykorzystywanie w czasie wzmożonego zapotrzebowania czy awarii linii energetycznych, co w przypadku funkcjonowania firm ma znaczenie strategiczne. Prąd zgromadzony w akumulatorach do fotowoltaiki idealnie nadaje się także do ładowania samochodów z napędem elektrycznym. Każdy przedsiębiorca, który w swojej flocie posiada takie egzemplarze lub w niedalekiej przyszłości planuje zakup aut elektrycznych, powinien w kalkulacjach mocy instalacji PV uwzględnić powyższe czynniki.

Fotowoltaika dla firm – formy finansowania

Inwestycje w fotowoltaikę w przypadku firm mogą być finansowane na kilka sposobów. Wśród najczęściej wybieranych form wymienić należy leasing oraz kredyty. W przypadku leasingu fotowoltaiki kluczowe znaczenie ma fakt, że można go wliczyć w koszty, przez co obniżeniu ulegają podatki. Jak już wspomnieliśmy, przedsiębiorcy mają bowiem możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na instalację PV jako koszt uzyskania przychodu. Równie ciekawą opcją są kredyty na fotowoltaikę dla firm udzielane na preferencyjnych warunkach przez banki.


Wartą uwagi ofertę przedstawia również Bank Gospodarstwa Krajowego. Mowa tu o gwarancji Biznesmax przyznawanej w formie promesy spłaty kredytu zaciągniętego w celu montażu instalacji fotowoltaicznej w firmie. Może ona wynosić do 80% wartości całej inwestycji, jednak nie może przekroczyć kwoty 2,5 mln €. Wnioski o promesę składać można w bankach kredytujących współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie to dedykowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a nabór wniosków realizowany jest w trybie ciągłym. Co ważne, dla uproszczenia procedur, wniosek o gwarancję Biznesmax przedsiębiorcy mogą składać od razu przy wnioskowaniu o kredyt. Szybka ścieżka decyzyjna oraz prosta ocena merytoryczna wniosków sprawiają, że ta forma finansowania fotowoltaiki dla firm cieszy się sporym zainteresowaniem.

Dopłaty do fotowoltaiki dla firm i przedsiębiorców

Poza opcjami leasingowymi czy kredytami na fotowoltaikę przedsiębiorcy mogą także korzystać z różnych form dofinansowań na fotowoltaikę. Jednym z wartych uwagi programów jest Energia Plus realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest przede wszystkim zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne, w tym również poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.


Dofinansowanie w ramach programu Energia Plus może przyjąć formę pożyczki lub dotacji. Pożyczka może opiewać na kwotę do 85% wartości inwestycji, a wysokość wsparcia w przypadku dotacji nie może przekroczyć połowy poniesionych kosztów. Co ważne, termin składania wniosków mija 17 grudnia 2021 roku lub z chwilą wyczerpania dostępnych w puli środków. Jeśli więc prowadzimy firmę i chcemy zostać posiadaczami instalacji PV, warto jak najszybciej złożyć wniosek o dofinansowanie drogą elektroniczną przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, zwany w skrócie GWD, lub też przedłożyć stosowne dokumenty osobiście w kancelarii NFOŚiGW bądź też wysłać je pocztą na adres:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Energia Plus”.


Warto dodać, że wraz ze wzrostem zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, rozwinięto wiele regionalnych programów wsparcia oferowanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorcy powinni więc na bieżąco śledzić publikowane przez miasta i gminy informacje na temat dotacji na fotowoltaikę, by nie zaprzepaścić okazji do pozyskania środków finansowych na montaż instalacji PV.

Fotowoltaika dla firm – jak podnieść rentowność inwestycji?

Fotowoltaika dla firm to szansa na duże oszczędności. Dzięki inwestycji w prąd ze słońca możliwe staje się uniezależnienie od cyklicznych podwyżek cen prądu. Produkowana we własnej instalacji PV energia elektryczna zaspokaja bowiem w większości przypadków bieżące zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Pozyskany z instalacji PV prąd z powodzeniem może być wykorzystywany do zasilania urządzeń biurowych, oświetlania pomieszczeń (w tym i hal produkcyjnych), a także ich ogrzewania, obsługi klimatyzacji czy też ładowania samochodów z napędem elektrycznym.


Aby całe przedsięwzięcie w fotowoltaikę było dla firmy korzystne, już na etapie planowania należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników. Wśród nich najważniejsze są:

 

  • Moc instalacji PV – aby zoptymalizować koszty instalacji PV w firmie, należy dokładnie oszacować zapotrzebowanie energetyczne. Pomocna w tym będzie analiza dotychczasowego zużycia prądu, jak i rachunków za energię elektryczną. W kalkulacjach warto uwzględnić również przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa – montaż dodatkowych klimatyzatorów, utworzenie dodatkowych stanowisk pracy, czy powiększenie floty o kolejne auta elektryczne. W przypadku trudności z doborem odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej warto o pomoc zwrócić się do specjalistów. Doświadczone ekipy montażowe nie tylko pomogą dokonać stosownych obliczeń, ale także wskażą optymalne dla danej firmy rozwiązania pozytywnie wpływające na poziom autokonsumpcji wytwarzanej przez instalację PV energii elektrycznej.

 

  • Miejsce montażu instalacji PV – na wydajną pracę fotowoltaiki w firmie w dużej mierze wpływa także miejsce montażu paneli PV. Optymalnym rozwiązaniem jest wybór dachu lub gruntu, gdzie istnieje możliwość montażu modułów PV skierowanych na południe. Niestety nie zawsze takie ustawienie względem stron świata będzie możliwe, dlatego też moduły fotowoltaiczne z powodzeniem możemy zamontować w kierunkach południowo-zachodnim czy południowo-wschodnim. Wówczas zyskamy pewność, że wykorzystamy maksymalnie nasłonecznienie i firmowa instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje dla nas duże ilości prądu. Ważny jest także kąt nachylenia modułów PV, który wynosić powinien w polskich warunkach około 40°. Wybierając miejsce na montaż paneli fotowoltaicznych, należy także pamiętać, aby wybierać miejsca o jak najmniejszym ryzyku wystąpienia zacienienia. Każda bowiem bariera w dotarciu promieni słonecznych do powierzchni modułów PV wpływa na efektywność pracy całej instalacji, co dla przedsiębiorców oznacza tylko straty.

 

  • Komponenty instalacji – zakłada się, że instalacja PV powinna pracować bez większych awarii przez okres 25 lat. Z tego względu tak ważne jest, aby do jej montażu wybrać dobrej jakości panele fotowoltaiczne oraz falownik. Równie ważna jest jakość systemów wspornych czy okablowania. Choć na rynku dostępnych mamy wiele rodzajów elementów dedykowanych do montażu fotowoltaiki, warto w wyborze kierować się renomą producenta, jak i opiniami innych. Długi okres gwarancji, jak i jej zakres, obsługa posprzedażowa – to czynniki, na które powinniśmy również zwrócić szczególną uwagę. Na szczęście niezależne instytucje co roku poddają testom panele fotowoltaiczne, jak i falowniki, przez co w łatwy sposób zyskujemy dostęp do rzetelnych informacji pomocnych w wyborze elementów firmowej fotowoltaiki.

 

  • Rzetelny wykonawca – wraz ze wzrostem popularności fotowoltaiki dla firm, na rynku pojawiło się wielu pseudo specjalistów oferujących swoje usługi w zakresie montażu instalacji PV. Wybierając wykonawcę, warto zwrócić uwagę na rzetelność świadczonych przez niego usług. Bogate portfolio realizacji, zadowoleni klienci oraz chęć pomocy w oszacowaniu mocy i wyborze poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznej, powinna być dziś standardem wśród ekip montażowych. Od tego bowiem, w jakim standardzie zrealizowana zostanie usługa montażowa, zależeć będzie potem bezawaryjna praca całej instalacji PV oraz to, ile prądu nasza firma będzie w stanie wygenerować. W efekcie, wydajna praca całego systemu przełoży się też na oszczędności – brak przestojów w pracy fotowoltaiki oznacza w praktyce tylko jedno – stałe wytwarzanie energii elektrycznej.

Fotowoltaika dla firm – czy warto inwestować w „zielone”?

W perspektywie najbliższych kilku lat inwestycje w OZE, w tym i w instalacje fotowoltaiczne cieszyć się będą rosnącym zainteresowaniem. W przypadku przedsiębiorców rynek ten nadal jest bardzo chłonny, a możliwości wykorzystania darmowej energii pozyskanej ze słońca są wręcz nieograniczone. Zasilanie budynków i urządzeń biurowych, ogrzewanie, klimatyzacja, ładowanie samochodów z napędem elektrycznym – każdy ten przykład doskonale obrazuje, jak bardzo w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw potrzebna jest energia elektryczna.


Możliwość niemal darmowego jej pozyskania generuje dla firm ogromne oszczędności, które w perspektywie długoterminowej oznacza jedno – możliwość lokowania zaoszczędzonych na zielonej energii środków w inne, strategiczne działania firmy. Poza aspektem finansowym nie można zapomnieć również o budowaniu pozytywnego wizerunku marki. Firmy, które prowadzą działania proekologiczne, stoją o krok przed konkurencją i przyciągają o wiele więcej klientów innowacyjnym podejściem do prowadzenia biznesu. W tym kontekście inwestycja w fotowoltaikę jest rozwiązaniem, które nie tylko przynosi oszczędności, ale sprzyja postrzeganiu marki, jako rzetelnego partnera w biznesie.

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać