Kariera

Kariera

Rozpocznij z nami swoją zawodową drogę. Każdy w naszych ofertach pracy znajdzie coś dla siebie. Szukamy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, ale także początkujących na rynku pracy. Zatrudniamy obecnie ponad 500 osób. Stale zwiększamy zatrudnienie i oferujemy nowe stanowiska w różnych lokalizacjach naszej firmy.

Lista ofert pracy

Filtrowanie

Filtry:

Zamknij Wyczyść wszystkie
Klauzula informacyjna RODO dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) Administrator informuje co następuje:

 1. 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CORAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (10-547) przy ul. Michała Kajki 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950779, REGON: 510519084, NIP: 7390207757, dalej jako „Administrator”. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Katarzyna Krzywicka. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani się skontaktować kierując wiadomość na adres iod@corab.com.pl lub kierując korespondencję na adres Administratora. Czytaj więcej
 2. 2) Administrator przetwarza Pana/Pani następujące dane osobowe: dane osobowe zawarte w dokumentach, które Pan/Pani przesyła w związku z udziałem w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu i którą prowadzi Administrator. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacyjnego w każdym momencie.
 3. 3) Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
  • W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i na podstawie Pana/Pani zgody na udział w rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO- w zakresie danych szczególnej kategorii),
  • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (postawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • W celu związanym z prowadzeniem przez Administratora rekrutacji na dane lub podobne stanowisko w przyszłości na podstawie Pana/Pani zgody na udział w procesie rekrutacyjnym w przyszłości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • W celu realizacji prawnych obowiązków, w szczególności w przypadku rekrutacji na stanowisko w ramach współpracy na podstawie umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. 4) Dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych takim jak: pomoc techniczna, firmy informatyczne, podmiot świadczący usługi księgowo-kadrowe. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy).
 5. 5) Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe do czasu 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. Jeśli wyraził/ła Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach na stanowisko lub stanowisko podobne Pana/Pani dane przetwarzane są przez Administratora w tym celu do czasu 1 roku od zakończenia rekrutacji lub do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody. Po tym okresie dane przekazane przez Pana/Panią w procesie rekrutacji są usuwane. Administrator kontaktuje się z wybranymi kandydatami.
 6. 6) Przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych:
  • Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  • Prawo do usunięcia danych,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  • Prawo do przenoszenia danych,
  • Prawo do wycofania zgody w przypadku przetwarzania przez Administratora danych na podstawie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, powinien Pan/Pani skierować swoje żądanie pod adres e-mail wskazany powyżej. Przed realizacją uprawnień, Administrator będzie musiał odpowiednio zidentyfikować Pana/Panią.
 7. 7) Nie każde z wskazanych wyżej uprawnień będzie przysługiwało zawsze i w każdych warunkach. Niektóre ze wskazanych wyżej praw nie mają charakteru absolutnego i skorzystanie z nich wymaga weryfikacji.
 8. 8) Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest dobrowolne lecz konieczne dla udziału w rekrutacji. Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Pana/Pani. W szczególności są to dane w postaci: imienia, nazwiska, miejsca zatrudnienia, stanowiska, dane kontaktowe jak e-mail czy numer telefonu.
 9. 9) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Pana/Pani.
 10. 10) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z korzystaniem przez Administratora z usług różnych dostawców. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Microsoft. Przekazywanie przez Administratora danych w takim wypadku będzie się odbywało jedynie, gdy dany podmiot zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej danych osobowych np. gdy zastosowane są standardowe klauzule umowne.
 11. 11) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Zwiń klauzulę