Klauzula informacyjna dot. DSA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 277, str. 1 z późn. zm.). Administrator informuje co następuje:
 

1. Administratorem Państwa danych jest CORAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Olsztynie (10-547) przy ul. Michała Kajki 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000950779, REGON: 510519084, NIP: 7390207757l.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Panią Katarzynę Krzywicką). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: ido@corab.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz  inne dane osobowe przekazane Administratorowi przez Państwa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wypełnienia  przez  Administratora  obowiązku  prawnego,  określonego  w  art.  16  ust.  1,  4,  5  i  6  DSA  polegającego na  przyjęciu  od  Państwa   zgłoszenia za pośrednictwem formularza na  obecność w usłudze hostingu informacji, które  zdaniem  zgłaszającego  stanowią  nielegalne  treści, w rozumieniu art. art. 3 lit. h DSA; rozpatrzeniu zgłoszenia;  poinformowaniu Państwa o decyzji podjętej  przez Administratora w przedmiocie  dokonanego zgłoszenia; poinformowaniu  Państwa  o  możliwości  odwołania  się  od  podjętej  decyzji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 2. wypełnienia  przez  Administratora  obowiązku  prawnego,  określonego  w  art.  20  ust.  1  DSA polegającego na przyjęciu  od  Państwa  skargi  na  jedną  z  poniższych decyzji: 
  1. decyzję  Administratora po otrzymaniu przez  Administratora Państwa zgłoszenia, o której mowa  w art. 16 ust. 5 i art. 17 DSA;
  2. na decyzje podjęte przez Administratora  ze  względu  na  fakt,  iż  informacje  przekazane  przez  odbiorców stanowią nielegalne treści lub są niezgodne  z warunkami korzystania z usług dostawcy:  decyzje  w  sprawie  usunięcia  informacji  lub  uniemożliwieniu  do  nich  dostępu  lub  ograniczeniu  widoczności informacji;  decyzje  w  sprawie  zawieszenia  lub  zakończenia  świadczenia usługi, w pełni lub częściowo, na rzecz  odbiorców; decyzje  w  sprawie  zawieszenia  lub zamknięcia  konta odbiorców;  rozpatrzeniu skargi, poinformowaniu Państwa  o rozstrzygnięciu   (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. w jakim na podstawie postępowań prowadzonych przed uprawnionymi  organami administracji publicznej, w tym także organami  ścigania,  w  sprawach  dotyczących celów  lub  podstaw  przetwarzania  danych osobowych,  o  których  mowa  w  pkt.  a, Administrator  zobowiązany  zostanie  do przetwarzania Państwa  danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. moderowania treści umieszczonych w ramach serwisu Administratora, aby treści umieszczone w serwisie nie stanowiły treści nielegalnych lub treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 5. wykonywania obowiązków sprawozdawczych zgodnie z art. 15 DSA (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 6. archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym pracownikom Spółki, firmom zewnętrznym świadczącym usługi hostingowe oraz podmiotom, które są administratorami mediów społecznościowych, w których wpisów dokonuje Spółka, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki, tj. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, komunikacji marketingowej czy usług pocztowych– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z wytycznymi Spółki.

6. Państwa dane osobowe mogą zostać również przekazane przez Administratora sądom lub organom administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa.

7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia, odwołania od zgłoszenia czy skargi, jak również trwania innego postępowania przed właściwym organem. Po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 (sześć) lat od zakończenia wskazanych czynności.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia złożonego zgłoszenia i skargi.

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10.Przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 3. Prawo do usunięcia danych,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie    prawnie uzasadnionego interesu,
 6. Prawo do przenoszenia danych,
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, powinni Państwo skierować swoje żądanie pod adres e-mail wskazany powyżej. Przed realizacją uprawnień, Administrator będzie musiał odpowiednio Państwa zidentyfikować.

12. Nie każde z wskazanych wyżej uprawnień będzie przysługiwało zawsze i w każdych warunkach. Niektóre ze wskazanych wyżej praw nie mają charakteru absolutnego i skorzystanie z nich wymaga weryfikacji.

Formularz zgłoszenia treści nielegalnej lub niezgodnej z warunkami korzystania z usług serwisu CORAB S.A.

Dane zgłaszającego